REGUŁY GRUPY

„Gdyby nie reguły nie zacząłbym trzeźwieć i nie byłbym w stanie utrzymać mojej abstynencji”.

                                                                Jacek J.
 

Reguły nie są organem kontroli grupy, czy też pojedyńczych członków.

Reguły powinny być organem SAMOKONTROLI, która pomaga mi wyjść z niewoli uzależnienia, pomaga mi kontynuować proces trzeźwienia i osobistego rozwoju duchowego w atmosferze bezpieczeństwa, zaufania, braterskiej bezinteresowniej miłości i abstynencji.

Jesteśmy grupą opartą na korzeniach i wartościach chrześcijańskich, ale każdy człowiek, bez wzgledu na przekonania religijne jest u nas mile widziany jeśli pragnie z nami trzeźwieć. Warunkiem uczestnictwa w naszej grupie jest tolerancja i akceptacja naszych wypowiedzi i doświadczeń opartych na tych wartościach. 

 1. Jesteśmy grupą dla osób uzależnionych i współuzależnionych. W grupie zwracamy się do siebie po imieniu z godnością i szacunkiem.
 2. Wszystkich uczestników spotkań obowiazuje Absolutna Trzeźwość. Udział w grupie możliwy jest tylko i wyłącznie dla osób trzeźwych. Dla bezpieczeństwa uczestników naszej grupy osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzajacych lub będących na tzw.”kacu” nie mogą brać udziału w spotkaniach i będą natychmiast wypraszane.
 3. Uczestników spotkań grupowych obowiązuje Absolutna Dyskrecja i Anonimowość. Wszystko co jest mówione na grupie zostaje też na niej i nie ma prawa wyjść na zewnątrz do osób „trzecich”. Osobami „trzecimi” są już osoby, które nie uczestniczyły w danym dniu w spotkaniu. Cieżkie wykroczenia mogą być przyczyną wydalenia z grupy, a bardzo ciężkie, takie jak np. ujawnianie danych osobistych, opublikowanie zdjęć, nagrań, filmów, itp. mogą pociągnąć za sobą nawet konsekwencje prawne.
 4. Osoba lub osoby nie mogące brać udziału w spotkaniu są zobowiązane do odmeldowania się (bez podawania przyczyn). Odmeldować można się telefonicznie (u prowadzącego grupę lub innego członka grupy) jak też za pomocą WhatsApp grupy – "Nadzieja". Częste i regularne uczęszczanie na grupie nie jest wymagane, aczkolwiek oczekiwane. Tylko regularny udział w grupie może przynieść pozytywne skutki i umacnia w trzeźwości.
 5. Na grupę przychodzimy punktualnie (w miare możliwości). Przed rozpoczęciem spotkania wyłączamy telefony.
 6. W grupie jesteśmy wszyscy sobie równi. Każda osoba  jest odpowiedzialna za siebie, za to co mówi, myśli, wierzy i czyni. Nie mówimy o kimś tylko o SOBIE.
 7. Nie przerywamy wypowiedzi osób będących przy głosie. Zgłaszamy chęć wypowiedzi przez podniesienie ręki. Podczas wypowiedzi nie używamy wulgarnych słów.
 8. Wypowiadamy się w formie "ja", nie ukrywamy się za ogólnikami "my", "wy", "oni". Dzielimy się własnymi doświadczeniami. Nie udzielamy rad (chyba ze ktoś o to prosi lub ich oczekuje), nie narzucamy swoich poglądów i sposobu myślenia, nie oceniamy, nie negujemy i nie wyśmiewamy wypowiedzi, respektujemy zdanie innych. Nie układamy i nie porządkujemy czyjegoś życia, oprócz swojego własnego.
 9. Godność człowieka jest nienaruszalna. Formujemy nasze wypowiedzi, racje i światopoglądy tak aby nie ranić uczuć innych. Nie osądzamy osób innej przynależności narodowej, religijnej, kolorze skóry, płci czy wyglądzie zewnętrznym oraz orientacji seksualnej czy politycznej.
 10. Jedynym celem i motywacją uczęszczania na grupie jest moja trzeźwość i abstynencja. Wszystkie inne działania i motywacje są niewskazane i nie będą tolerowane, a w szczególności takie, które szkodzą wartościom grupy, plamią jej imię a także tych których reprezentujemy i którzy udostępniają nam pomieszczenia.
 11. Grupa, ich członkowie, a także prywatne kontakty tych czlonków nie mogą być wykorzystywane do celów prywatnych niezgodnych z zasadami i celami grupy. Grupa nie jest miejscem do podpisywania umów handlowych lub jakichkolwiek innych. Grupa nie może być miejscem wykorzystywania człowieka przez człowieka, nie jest miejscem prowadzenia handlu czy tworzenia grup handlowych, a już w szczególności tych, które działają w „SCHNEEBALLSYSTEM” lub „PIRAMIDA”. Również tutaj takie wykroczenia mogą przyczynić się do wydalenia z grupy lub pociągną za sobą konsekwencje prawne.
 12. Konflikty w grupie jak też konflikty wprowadzone do grupy są rozwiązywane tylko w grupie, nigdy poza grupą lub „za plecami” w tak zwanym procesie plotkarskim, który tylko zwiększa konflikt. Każdy zauważony konflikt powinien być jak najszybciej omówiony i rozwiązany w grupie. W rozwiązywaniu konfliktu nie mogą brać udziału osoby tzw. „trzecie” lub te, których ten konflikt nie dotyczy.
 13. Prowadzimy zeszyt z listą obecności. Zeszyt ten jest prowadzony tylko i wyłącznie w celach ewidencyjnych. Dane te nie są nigdzie dalej przekazywane.
 14. Podczas każdego spotkania zbieramy środki pieniężne na kawę, wodę mineralną, cukier, herbatę, które w czasie spotkania są dla wszystkich dostępne. Składka ta jest dobrowolna.
 15. Grupę rozpoczynamy i kończymy modlitwą. Wszyscy ponosimy współodpowiedzialność za przygotowanie i funkcjonowanie grupy. Po zakończeniu grupy wspólnie sprzątamy, myjemy naczynia i ustawiamy stoły. Wszyscy bierzemy czynny udział w dyżurach związanych z w/w czynnościami. 

Każdy przychodzi na grupę dobrowolnie bez przymusu. Każdy również dobrowolnie i bez podania przyczyny może grupę opuścić.


JEŻELI ZGADZASZ SIĘ Z TYMI REGUŁAMI i pragniesz przy ich pomocy zmienić swoje życie na trzeźwe i godne czołwieka, jeżli czujesz się w tej grupie dobrze i swobodnie (co z czasem będzie wzrastać) to i my chcemy z Tobą trzeźwieć i rozwijać się w duchu abstynencji.


Polska Grupa Samopomocy "Nadzieja" w Essen

WhatsApp-Gruppe:  "Nadzieja"

Php Besucherzähler